GitHub – Necrosys/x86-JTAG-Information

https://github.com/Necrosys/x86-JTAG-Information